Санхүүгийн үг хэллэг – 1

Бид аудит, татвар, үнэлгээ, нийгмийн даатгал,үнэт цаас, хөрөнгийн даатгал болон санхүүгийн салбарын бусад мэдээллийг тогтмол хүргэж байгаа билээ. Харин энэ сараас эхлэн бид санхүүгийн үг хэллэгтэй холбоотой англи үгнүүдийг оруулж байхаар боллоо.

Бид санхүүтэй холбоотой үг хэллэгийг долоо хоног бүр хүргэж байх болно.

Санхүүгийн байдлын тайлан – Statement of financial position

Дэлгэрэнгүй орлогын тайлан – Statement of comprehensive  income

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан – Statement of changes in equity

Мөнгөн гүйлгээний тайлан – Statement of cash flow

Санхүүгийн тайлангийн тэмдэглэл – Notes to Financial Statements

ААНОАТ-ын тайлан – Corporate income tax return

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайлан – Value-added tax return

Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан – Individual income tax return

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тайлан – Immovable property tax return

Онцгой албан татварын тайлан – Excise tax return

 

Танд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах