Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-үүдийн тоон мэдээлэл

Оройн мэнд.

Бид энэ долоо хоногт “Үнэт цаасны зах зээл” дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа давхардсан тоогоор 131 компанийн талаар мэдээлэл оруулж байна.

Манай Монгол улсад дараах 7 төрлөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Үүнд:

  1. Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх                                             54
  2. Андеррайтер                                                                                               25
  3. Хөрөнгө оруулалтын менежмент                                                               20
  4. Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх                                  5
  5. Кастодиан                                                                                                      3
  6. Харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавар гүйцэтгэх хөрөнгө        5 оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх
  7. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч                                              19

Таны ажилд амжилт хүсье.

                                                                                                                                                                Мэдээллийн эх сурвалж: frc.mn

Бусадтай хуваалцах