БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ

Бид өнөөдөр та бүхэнд ББСБ-ын Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргүүлж байна.
2017 оноос эхлэн СЗХ-ноос ББСБ-ын ХНХ-ийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх талаар арга хэмжээ авч улмаар 2017 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн 91 дүгээр тогтоолоор нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан байна.

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн: 
14.2.Дүрмийн сан нь банк бус санхүүгийн байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан
мөнгөн хөрөнгөөс бүрдэх бөгөөд түүний хэмжээг улсын эдийн засгийн байдал, мөнгөний ханшийн
өөрчлөлт, банк бус санхүүгийн байгууллагын төлбөрийн чадвар, эрхлэх үйл ажиллагааны
онцлогийг харгалзан Санхүүгийн зохицуулах хороо тогтооно.

Танд амжилт хүсье.

Эх сурвалж:  http://www.frc.mn/legal/detail?id=5536

Бусадтай хуваалцах