БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМААРАЛТАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

Бид энэ долоо хоногт ББСБ-ын талаар дугаарууд оруулж байгаа билээ. Харин энэ удаа тус байгууллагад хамааралтай хууль тогтоомж, заавар, журмын талаар мэдээлэл оруулж байна.

ББСБ нь дараах хууль тогтоомжуудыг дагаж мөрдөнө.

 • Хууль эрх зүйн акт:
 1. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль
 2. ББСБ-ын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинчлэн тогтоох
 3. ББСБ-ын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх тухай
 4. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль

 • СЗХ болон төрийн холбогдох байгууллагуудтай хамтран баталсан журам:
 1. Банк бус санхүүгийн байгууллагын активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам 144 тогтоол  /2015-05-13/
 2. Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам 278 тогтоол /2010-05-06/
 • СЗХ-ноос баталсан журам:
 1. “Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай  147 тогтоол  /2016-05-17/
 2. Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай                                               71 тогтоол /2016-05-17/
 3. Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох, төвлөрүүлэх журам батлах тухай         413 тогтоол /2015-12-04/
 4. Банк бус санхүүгийн цахим мөнгөний үйлчилгээний журам 379 тогтоол /2011-12-23/
 5. Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам                                         175 тогтоол /2009-09-10/
 6. Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд газар дээрх шалгалт хийх журам                               157 тогтоол  /2008-06-12/
 • Зээлийн батлан даалтын сан:
 1. “Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай 46 тогтоол /2019-03-20/
 • Бусад журам:
 1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам 339 тогтоол /2018-11-14/
 2. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам                    162 тогтоол /2016-06-30/
 3. Гүйлгээнээс илэрсэн хуурамч мөнгөн тэмдэгтийг хүргүүлэх, бүртгэх, хадгалах, устгах журам                   121 тогтоол /2013-06-12/
 4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам 156 тогтоол /2011-03-18/

Эрхэм уншигч ТА ББСБ байгуулсан болон байгуулах гэж байгаа бол хамааралтай хууль тогтоомжоо сайн судлаарай.

Эх сурвалж: https://www.legalinfo.mn/law/details/103?lawid=103

                                                                      http://www.frc.mn/bankbus

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах