АУДИТЫН АЖЛЫН БАРИМТ

Оройн мэнд. Шинэхэн аудитор, партнер, аудиторын туслах, экспертүүдээ

Та бүхэнд энэ удаа аудитын ажлыг хийж гүйцэтгэх сүүлийн үе шат буюу 7 дахь үе шатны тухай мэдээлж байна.

Та бүхэн аудит хийж байх үедээ болон сүүлийн шатанд аудитын ажлын баримтуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

Аудитын ажлын баримтыг дотор нь 2 ангилна.

 1. Байнгын ажлын баримт
 • улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ
 • зээл болон түрээсийн гэрээ
 • байгууллагын дүрэм, дотоод журам
 • дээд газрын тушаал, тогтоол, шийдвэр
 • байгууллагын удаан хугацаанд мөрдөгдөх тогтоол, тушаал, шийдвэр, протокол, гэрээ, контракт

2. Тайлант жилийн ажлын баримт

 • тухайн ажил эхлүүлэхтэй холбоотой баримт бичгүүд
 • бизнесийн үйл ажиллагааг ойлгох
 • рискийн үнэлгээ хийх
 • үлдэгдэл рискийг тодорхойлох

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах