АУДИТЫН ТАЙЛАН БЭЛТГЭХ

Шинэхэн аудитор, партнер, аудиторын туслах, экспертүүдээ

Та бүхэнд энэ удаа аудитын ажлыг гүйцэтгэх 6 дахь үе шат буюу аудитын тайлан бэлтгэх талаар мэдээлж байна.

Эрхэм аудитор болон багийн гишүүд та бүхэн та дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ: Үүнд:

1. Аудиторын тайлан бэлтгэх гаргах болон журам

2.  Аудитын тайлангийн төрлүүдээ сонгох

 • Стандарт тайлан – Зөрчилгүй дүгнэлт
 • Зөрчилгүй дүгнэлт – 2 жилийн санхүүгийн тайлан
 • Зөрчилтэй дүгнэлт –  СТОУС-ыг мөрдөөгүй
 • Зөрчилтэй дүгнэлт –  Зохих тодруулга хийгдээгүй
 • Зөрчилгүй дүгнэлт – Онцгойлон тэмдэглэсэн зүйлгүй
 • Зөрчилтэй дүгнэлт –  Ажлын цар хүрээний хязгаарлалттай
 • Дүгнэлт өгөхөөс татгалзах – Ажлын цар хүрээний хязгаарлалттай
 • Зөрчилтэй дүгнэлт – СТОУС-ыг мөрдөөгүй
 • Зөрчилгүй дүгнэлт – Зөвхөн балансад аудит хийсэн
 • Сөрөг дүгнэлт – СТОУС-ыг материаллагаар зөрчсөн
 • Дүгнэлт өгөхөөс татгалзах – Цар хүрээний хязгаарлалттай
 • Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн үзүүлэлтэд өгсөн дүгнэлт
 • Тооцоолол төсөөлөлд өгсөн дүгнэлт
 • Санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн тайлангийн тодруулгыг бэлтгэх

3. Санхүүгийн тайлан болон санхүүгийн тайлангийн тодруулгыг бэлтгэх

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах