АУДИТЫН АЖЛЫГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ

Өдрийн мэндээ. Эрхэм шинэхэн аудиторуудаа

Та бүхэнд энэ удаа аудитын гүйцэтгэх 5 дахь үе шат буюу аудитын ажлыг дуумгавар болгох талаар мэдээлэл хүргүүлж байна.

Аудитор, болон багийнхан та бүхэн дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ: Үүнд:

  1. Харьцааны шинжилгээ, дүгнэлт
  2. Аудитын зөрүүний үнэлгээний нэгтгэл
  3. Удирдлагын хариуцлагын захидал
  4. Балансын дараах үеийн үйл явц
  5. Аудитын ажлыг шалгах ба зөвшөөрөх маягт
  6. Аудитыг дуусгавар болгох хөтөлбөр

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах