АУДИТЫН АЖЛЫГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ

Энэ удаа аудитын гүйцэтгэх 5 дахь үе шат буюу аудитын ажлыг дуусгавар болгох талаар мэдээлэл хүргүүлж байна.

Аудитор, болон багийнхан та бүхэн дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ: Үүнд:

  1. Харьцааны шинжилгээ, дүгнэлт
  2. Аудитын зөрүүний үнэлгээний нэгтгэл
  3. Удирдлагын хариуцлагын захидал
  4. Балансын дараах үеийн үйл явц
  5. Аудитын ажлыг шалгах ба зөвшөөрөх маягт
  6. Аудитыг дуусгавар болгох хөтөлбөр

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах