АУДИТЫН ХӨТӨЛБӨР, МАЯГТУУД

Та бүхэнд энэ удаа аудитын ажлыг гүйцэтгэх 4 дэх үе шат буюу аудитын хөтөлбөр, маягтуудын талаар бичиж байна.

Аудитор болон аудитын багийнхан та бүхэн ДАНС бүрээр дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ:

 • Мөнгөн хөрөнгө


 1. Аудитын хөтөлбөр-Мөнгөн хөрөнгө
 2. Асуулга-Мөнгөн хөрөнгө
 3. Банкны тулган баталгаажуулалт
 4. Бэлэн мөнгөний тооллогын баримт
 5. Мөнгөн хөрөнгийн залруулагдсан/залруулагдаагүй үлдэгдэл
 6. Дотоод хяналтын хуудас-Мөнгөн хөрөнгө
 7. Меморандум-Мөнгөн хөрөнгө
 • Авлага
 1. Аудитын хөтөлбөр-Авлага
 2. Асуулга-Авлага
 3. Дансны авлагын эерэг тулган баталгаажуулалт
 4. Дансны авлагын сөрөг тулган баталгаажуулалт
 5. Дотоод хяналтын хуудас-Авлага
 6. Меморандум-Авлага
 7. Авлагын эхний болон эцсийн үлдэгдэлийг баталгаажуулах
 8. Найдваргүй авлагын зардал болон нөөц
 9. Авлагын цуглуулалтын шинжилгээ

Таны ажилд амжилт хүсье.

Данс бүрээрх мэдээллийг дараагийн удаад бичих болно. Баярлалаа.

Бусадтай хуваалцах