АУДИТЫН ЭРСДЭЛ, МАТЕРИАЛЛАГЫН ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ

Бид энэ удаа аудитын ажлыг  гүйцэтгэх 3 дахь үе шат буюу аудитын эрсдэл, материаллаг түвшинг яаж тодорхойлох талаар мэдээлж байна.

Аудитор болон аудитын багийнхан та бүхэн дараах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ:

 1. Аудитын эрсдлийг урьдчилсан байдлаар үнэлэх асуулга явуулах
 2. Төлөвлөж буй материаллаг түвшинг тодорхойлох
 3. Данс тус бүрд  тооцсон материаллаг байдлын түвшинг тодорхойлох
 4. Аудитын гэрээт ажлыг төлөвлөх асуулга
 5. Аудитын төлөвлөлтийн асуулга
 6. Дотоод аудитын үйл ажиллагааг аудитын ажилд ашиглах заавар, горим, баримтжуулалт ба дүгнэлт
 7. Дотоод аудитын чиг үүргийн үнэлгээ
 8. Зарга, нэхэмжлэлийн талаар удирдлагаас асуулга авах
 9. Хуульчийн төлөөллийн захидал
 10. Мэдээлэл технологийн эрсдлийн орчны аудит
 11. Мэдээлэл технологийн системийн үнэлгээ
 12. Холбоотой талуудад хийсэн ажил гүйлгээ
 13. Холбоотой талыг тодорхойлох нэмэлт горимууд
 14. Холбоотой талыг тодорхойлох нэмэлт тестүүд
 15. Зальт ажиллагааны рискийн талаархи асуулга
 16. Аудитын төлөвлөлтийн асуулга
 17. Бүртгэлийн үе шатны шалгах хуудас
 18. Нягтлан бодох бүртгэлийн систем
 19. Тасралтгүй ажиллагааны шалгах хуудас
 20. Уламжлалт болон нэгдсэн рискийн үнэлгээний асуулга
 21. Дотоод хяналтын хуудас

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах