АУДИТЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ

Бид аудитын ажлыг гүйцэтгэх 2 дахь үе шат буюу аудитын ажлыг эхлүүлэх талаар мэдлэг олгож байна.

Аудитор та дараа ажлыг хийж гүйцэтгэнэ:

  1. Аудитын гэрээт ажлыг шинээр хүлээн авах буюу шинэ үйлчлүүлэгч хүлээн зөвшөөрөх
  2. Аудитын гэрээт ажлыг үргэлжүүлэх буюу хуучин үйлчлүүлэгчтэй харилцах
  3. Аудитын гэрээт ажлын  захидал
  4. Сонирхолын зөрчилгүй тухай мэдэгдэл
  5. Эхний үлдэгдлийн аудит
  6. Хариуцах аудитор ба аудитын ажлын төсөв
  7. Аудитын ажлыг эхлүүлэх албан бичиг
  8. Шаардлагатай хүснэгт ба мэдээллүүдийн жагсаалт

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах