АУДИТЫН АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Бид энэ 7 хоногт аудитын талаар мэдээлэл хүргүүлж байгаа бөгөөд харин энэ удаа аудит хийх дарааллын эхний үе шат болох аудитын ажлын төлөвлөгөөний талаар бичиж байна.

Гүйцэтгэх ажил

А. Ерөнхий төлөвлөгөө

 •     Аудитын ажлыг хүлээн зөвшөөрөх/үргэлжүүлэх ба аудитын ажлыг  зохион байгуулах
 •      Аудитын багийн удирдлагаас хийгдэх ажил

Б. Үйлчлүүлэгчийн бизнесийн талаар ойлголт авах

 • Урьдчилсан байдлаар рискийг үнэлэх
 • Материллаг байдлын түвшинг тодорхойлох
 • Бизнесийн тойм шинжилгээ хийх
 • Зальт ажиллагаа, хөрөнгө шамшигдуулах рискийг үнэлэх
 • Бизнесийн мэдээллийн системийн талаар судлах
 • Дампуурлын риск талаар

В. Рискийг үнэлэх

 • Аудитын багийн илрүүлсэн рискүүдийг баталгаажуулах
 • Тодорхойлсон рискүүдийг санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдтэй холбох

Г. Данс бүрээр хийгдэх ажлыг төлөвлөх

 • Данс бүрээр ажлын хөтөлбөр хийх

Д. Аудитын тайлан бичих, ажлыг дуусгавар болгох

 • Залруулах бичилтүүдийг нэгтгэнэ
 • Удирдлагын хариуцлагын захидлыг бичгэн хэлбэрээр авах
 • Тайлангийн өдрөөс хойшхи үйл явдлуудыг хянах
 • Аудитын тайлан бэлтгэх
 • Аудитын ажлыг компанийн дотоод стандартын дагуу гүйцэтгэж дууссан эсэхийг хянах
 • Аудитын ажлыг шалгах хүснэгтийг бөглөж дуусгах
 • Үйчлүүлэгчтэй аудитын ажлын талаар уулзалт хийх

Е. Ажлын баримт

 • Аудитын ажлын баримтыг эмхлэн цэгцэлж, өөрт үлдэх тайланд үзэж хавсарган хавтаслана

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах