АУДИТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ХӨТӨЛБӨР, ГОРИМ, ЖУРАМ, ЗААВАР, АРГАЧЛАЛ

Бид энэ ирэх долоо хоногт аудитын талаар мэдээлэл тогтмол хүргэх болно.

Дараах дарааллаар мэдлэг олгоно. Үүнд:

  1. Аудитын ерөнхий төлөвлөгөө
  2. Аудитын ажлыг эхлүүлэх
  3. Аудитын эрсдэл, материаллаг түвшинг тодорхойлох
  4. Аудитын хөтөлбөр ба маягтууд
  5. Аудитын ажлыг дуусгавар болгох
  6. Аудитын тайлан бэлтгэх
  7. Аудитын ажлын баримт

Таны ажилд амжилт хүсье.

   Та бидэнтэй хамт байгаарай. Баярлалаа.

Бусадтай хуваалцах