ОЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ

Ойн нөөц ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх тухай мэдээлж байна.

Чөлөөлөх:

  • Хилийн бүсийн нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагч өөрийн ажлын байр барих зориулалтаар ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж ашигласан бол төлбөр төлөгчийг чөлөөлнө.

Хөнгөлөх:

  • Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага ойд арчилгаа хийх, хожуул, унанги, үзүүр, мөчир, гишүү бэлтгэх зээрг ойн цэвэрлэгээний аргаар хэрэглээний мод,түлээ бэлтгэж ашиглавал төлбөрийг хөнгөлж болох ба хөнгөлөлтийн хувь, хэмжээг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах