УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ

Бид энэ удаа усны нөөц ашигласны төлбөрөөс хэрхэн чөлөөлөх, хөнгөлөх талаар мэдээлэл бэлтгэж орууллаа.

Чөлөөлөлт:

  • хүн амын унд, ахуйн хэрэгцээнд байгаа болон бэлчээрийн мал, амьтан, өрхийн хүнсний ногооны талбай услах
  • түймэр унтраах болон байгалийн бусад гамшигтай тэмцэх
  • усыг үйлдвэрлэлийн технологийн хэрэгцээнд эргүүлэн ашигласан

Хөнгөлөлт:

  • унд, ахуйн зориулалтаар усны эрдэсжилт, хатуулгыг нь цэнэгжүүлж зөөлрүүлэн ашигласан
  • ан амьтан хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, нутагшуулах болон ургамал тарьж ургуулах замаар байгалийн баялгийг  нөхөн сэргээх
  • хаягдал ус цэвэрлэж, эргүүлэн ашигласан тохиолдолд тухайн хэмжээгээр
  • цас, бороо, үерийн усыг хуримтлуулж мал аж ахуй, газар тариалангийн зориулалтаар ашигласан бол тус тус хөнгөлнө.

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах