БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГООС БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

Энэ удаа та бүхэнд төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд тухайн төсвийн жилд зарцуулах хувь, хэмжээний доод хязгаарыг дараах байдлаар тогтооно.

  1. Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого                            15 хувиар
  2. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого                                              50 хувиар
  3. Газрын нөөцийн төлбөрийн орлого                                                                 15 хувиар
  4. Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого                                                         85 хувиар
  5. Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого                                           35 хувиар

Таны ажилд амжилт хүсье.

Бусадтай хуваалцах