БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАНГ ТАЙЛАГНАХ ХУГАЦАА

Бид та бүхэнд байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн талаар мэдээлэлийн сүүлийн дугаарыг хүргүүлж байна. Байгалийн нөөц ашигласны жилийн тайланг дараах хугацаанд гаргана. Ургамал, ус, ой, ан […] Read More

АН АМЬТНЫ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ

Энэ удаа бид ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх тухай мэдээлэл хүргүүлж байна. Чөлөөлөх: Ан амьтныг нутагшуулан үржүүлэх зорилгоор барих Халдварт өвчний голомтыг устгах […] Read More

ОЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ

Ойн нөөц ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөх, хөнгөлөх тухай мэдээлж байна. Чөлөөлөх: Хилийн бүсийн нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагч өөрийн ажлын байр барих зориулалтаар ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэж […] Read More

БАЙГАЛИЙН УРГАМЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХӨНГӨЛӨХ

Та бүхэнд өмнө нь байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн талаар мэдээлж байсан бол энэ удаа төлбөрөөс хэрхэн хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай цөөн үгээр мэдээлэх болно. Байгалийн ургамлын […] Read More

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГООС БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНД ЗАРЦУУЛАХ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

Энэ удаа та бүхэнд төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд тухайн төсвийн жилд зарцуулах хувь, хэмжээний доод хязгаарыг дараах байдлаар тогтооно. Байгалийн […] Read More

АН АМЬТНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн доод, дээд хэмжээг дараах байдлаар тогтооно. Үйлдвэрлэл, соёл, шинжлэх ухааны зориулалтаар барьсан загасны төлбөрийг килограмм тутамд 700-1000 төгрөгөөр Ахуйн, үйлдвэрлэл, […] Read More